zamknij
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies do celów statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
 
 
MZKZG - Strona Główna
Zaplanuj podróż
 
 
 
 
 
 
 
   
 
O MZKZG

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wpisano do Rejestru związków międzygminnych w dniu 5 czerwca 2007 r. pod pozycją 283. Obwieszczenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 109 z dnia 19 czerwca 2007 r. pod pozycją 1770. MZKZG z siedzibą w mieście Gdańsk utworzony został przez:
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdynia
 • Gminę Kolbudy
 • Gminę Kosakowo
 • Gminę Luzino
 • Gminę Pruszcz Gdański
 • Miasto Pruszcz Gdański
 • Miasto Reda
 • Miasto Rumia
 • Miasto Sopot
 • Gminę Szemud;
 • Gminę Wejherowo
 • Miasto Wejherowo
 • Gminę Żukowo

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Nadzór nad Związkiem pod kątem legalności sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Pomorski. Nadzór i kontrolę finansową sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.


ZADANIA ZWIĄZKU


Zadaniem Związku jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego, co obejmuje w szczególności:

 • emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,
 • uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych,
 • podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami, przewoźnikami, współpracy dotyczącej wprowadzenia i funkcjonowania biletów metropolitalnych w publicznym transporcie zbiorowym, m. in. poprzez integrowanie systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
 • rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych,
 • badanie rynku, prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
 • promowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

 

Dla realizacji zadań Związek może tworzyć własne jednostki organizacyjne, przystępować do podmiotów już istniejących, zawierać umowy z innymi podmiotami, współpracować ze związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi.


ORGANY ZWIĄZKU


Organami Związku są:

 • Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem;
 • Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU


Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin – jako ustawowi przedstawiciele członków Związku oraz dodatkowi reprezentanci gmin, których wielkość reprezentacji zależna jest od liczby mieszkańców danej gminy. Dodatkowych członków Zgromadzenia reprezentujących członków Związku w Zgromadzeniu wybiera rada danej gminy.
Zgromadzenie, w ustalonym przez siebie trybie, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok. Przewodniczącym Zgromadzenia jest w każdym roku członek Zgromadzenia innej gminy członka Związku. W pierwszym roku Zgromadzeniu przewodniczy członek Zgromadzenia reprezentujący Miasto Gdańsk, a w pozostałych latach członkowie Zgromadzenia reprezentujący członków Związku.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zgromadzenia może powierzyć prowadzenie posiedzenia innemu członkowi Zgromadzenia.
Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O posiedzeniach członków Zgromadzenia reprezentujących członków Związku zawiadamia się listem poleconym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Na wniosek Zarządu lub, co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.


KOMPETENCJE ZGROMADZENIA


Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku;
 • wnioskowanie do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku,
 • powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu oraz powołanie i odwołanie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu pozostałych członków Zarządu oraz kontrolowanie i nadzorowanie ich działalności;
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, głównego księgowego Związku;
 • określanie warunków płacowych członków Zarządu;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
 • uchwalanie planów finansowych Związku, ocena ich wykonania oraz udzielania z tego tytułu absolutorium Zarządowi;
 • uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych;
 • wdrożenie zintegrowanego systemu pobierania opłat, w zakresie określonym w §7 ust. 2 pkt 1;
 • podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem Związku, a w tym:
  - ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych;
  - określanie wysokości sum, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  - decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych Związku i wyposażania ich w majątek, w tym spółek oraz zasad obejmowania, cofania i zbywania akcji i udziałów w spółkach;
  - podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji;
  - ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym;
  - zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  - zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, których wartość przekracza granicę ustaloną przez Zgromadzenie;
  - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym;
 • uchwalanie regulaminów organizacyjnych Związku;
 • realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez administrację rządową;
 • powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz w razie potrzeby doraźnych komisji do określonych zadań;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia przez Związek zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych w tym celu z nią porozumień;
 • ustalenie wysokości stawek bazowych dla obliczenia, wymienionej w §30 ust.2 pkt 2, składki członkowskiej  oraz  zasad i terminów zapłaty należności wymienionych w §30 ust. 2 pkt 2,3 i 8;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 • przyjęcie programu likwidacji Związku;
 • stanowienie w należących do zadań Związku sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rad gmin;
 • reprezentowanie Związku w umowach z członkami Zarządu poprzez wyłonionego w tym celu przedstawiciela.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Każdemu członkowi Zgromadzenia przysługuje jeden głos.


SKŁAD ZGROMADZENIA MZKZG

 • Piotr Grzelak
  Z-ca Prezydenta
  Miasto Gdańsk

 • Piotr Dzik
  Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
  Miasto Gdańsk

 • Jerzy Dobaczewski
  Dyrektor ZTM w Gdańsku
  Miasto Gdańsk

 • Alicja Kraska
  Z-ca Dyrektora ZTM w Gdańsku
  Miasto Gdańsk

 • Maria Skoroszewska-Romel
  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydz. Gospodarki Komunalnej
  Miasto Gdańsk

 • Wojciech Szczurek
  Prezydent
  Miasto Gdynia

 • Marek Stępa
  Wiceprezydent
  Miasto Gdynia


 • Olgierd Wyszomirski
  Dyrektor ZKM w Gdyni
  Miasto Gdynia


 • Marek Goliński
  Z-ca Wójta
  Gmina Kolbudy


 • Zdzisław Miszewski
  (członek Zgromadzenia do dnia 08.02.2017 r.)
  Z-ca Wójta
  Gmina Kosakowo


 • Marcin Majek
  (członek Zgromadzenia od dnia 09.02.2017 r.)
  Z-ca Wójta
  Gmina Kosakowo


 • Jarosław Wejer
  Wójt
  Gmina Luzino


 • Magdalena Kołodziejczak
  Wójt
  Gmina Pruszcz Gdański


 • Wojciech Gawkowski
  Z-ca Burmistrza
  Miasto Pruszcz Gdański


 • Krzysztof Krzemiński
  Burmistrz
  Miasto Reda


 • Michał Pasieczny
  Burmistrz
  Miasto Rumia


 • Beata Ławrukajtis
  Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej
  Miasto Rumia


 • Wieczesław Augustyniak
  Przewodniczący Rady Miasta
  Miasto Sopot


 • Anna Łukasiak
  (członek Zgromadzenia do dnia 12.02.2017 r.)
  Przewodnicząca Komisji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  Miasto Sopot

 • Tomasz Lipiński
  (członek Zgromadzenia od dnia 13.02.2017 r.)
  Przewodniczący Komisji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  Miasto Sopot


 • Ryszard Kalkowski
  Wójt
  Gmina Szemud


 • Henryk Skwarło
  Wójt
  Gmina Wejherowo


 • Wojciech Kozłowski – Przewodniczący Zgromadzenia
  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowo
  Miasto Wejherowo


 • Czesław Kordel
  Prezes MZK Wejherowo Sp. z o.o.
  Miasto Wejherowo


 • Wojciech Kankowski
  Burmistrz
  Gmina Żukowo

ZARZĄD ZWIĄZKU


Zarząd Związku powoływany jest przez członków wchodzących w skład Zgromadzenia Związku. Zarząd jest organem wykonawczym Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i dwu członków. Zarząd jest powoływany spośród członków Zgromadzenia, przy czym jeden z członków Zarządu może być powołany spoza składu Zgromadzenia.Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje wynikające z przepisów prawa kompetencje prezydentów, burmistrzów i wójtów w zakresie zadań przekazanych przez gminy Związkowi. W realizacji zadań własnych Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.


KOMPETENCJE ZARZĄDU


Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonywanie;
 • gospodarowanie mieniem Związku w zakresie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku;
 • badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego na poziomie metropolitalnym;
 • prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych;
 • promocja i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu statutowego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

 • organizowanie i kierowanie pracą Zarządu i jego biura;
 • kierowanie bieżącymi sprawami Zarządu;
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz;
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku oraz pozostałymi pracownikami tych jednostek;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przekazanych przez gminy Związkowi.

Przewodniczący Zarządu wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze Związku w rozumieniu m.in. postanowień Kodeksu Pracy.


CZŁONKOWIE ZARZĄDU


 • Kamil Bujak - Przewodniczący Zarządu;
 • Czesław Kordel - Z-ca Przewodniczącego Zarządu;
 • Jerzy Dobaczewski - Członek Zarządu;
 • Hubert Kołodziejski - Członek Zarządu.

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99  NIP: 957-097-61-68  REGON: 220453903